Pragmata Institute

trace intermediary member

Pragmata is certified by Trace

 

Dự án là xu hướng lớn nhất gia ban eco green saigon năm nay

Dự án là xu hướng lớn nhất gia ban eco green saigon năm nay

Thông tin kho£n ti¿t dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7

Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 là dñ án căn hÙ đang đưãc trông chÝ khá nhïng të bên Quý khách trong 5 2019 vëa qua, vì hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t vô cùng đa d¡ng, vË th¿ đ¯c đËa, tên tuÕi chç đ§u tư đáng tin c­y, chính do v­y mà đây chánh là t§m tên đưãc tìm ki¿m các nh¥t trong sÑ thÝi gian vëa qua.

Bài vi¿t này SaleReal s½ c¥p đ¿n Quý khách Nhïng viÇc liên thà tÛi giá bán và ti¿n đÙ thanh toán căn hÙ chung cư Eco Green Sài Gòn, dñ án mà luôn đưãc r¥t nhiÁu Khách hàng quan tâm t¡i khu vñc Qu­n 7.

Song song đó chúng tôi s½ c­p nh­t thêm cho Quý khách thêm mÙt sÑ thông tin liên quan xa l¡ nh¥t vÁ dñ án Eco Green Sài Gòn të nhà đ§u tư. mong r±ng bài vi¿t cça Nhïng chuyên gia SaleReal s½ đem l¡i cho Quý khách nhiÁu thông tin hïu nghi vÁ dñ án xa l¡ Qu­n 7 này.

img src="http://angialand.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/nhan-mua-ban-du-an-can-ho-chung-cu-eco-green-sai-gon-quan-7-nguyen-van-linh-2-2.jpg" alt="chung cu eco green" />/img></p><p>Thông tin giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7</p><p>dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 sß hïu đËa th¿ đ·c biÇt <a href="https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/"><strong>du an eco"green saigon SaleReal</strong></a> r¥t đ¹p t¡i khu vñc trung tâm qu­n 7. Đưãc triÃn khai bßi nhà đ§u tư uy tín Xuân Mai Corp.</p><p>dñ án đưãc bi¿t l¡i ĐÑi vÛi hai lãi th¿ vÁ vË trí tÍa l¡c và nhà đ§u tư đáng tin c­y ra bÝ b¿n bán dñ án đưãc dñ sáng s½ không th¥p. Theo thông tin nÙi bÙ të nhà đ§u tư thì giá bán Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 đưãc đÁ xu¥t të 45 - 50 triÇu/m2.</p><p>căn hÙ chung cư đ³ng c¥p Eco Green Sai Gon đÁu đưãc c¥u trúc të 2 l¡i 3 phòng ngç, diÇn tích đa d¡ng të 52m2 đ¿n 92m2, dñ án Eco Green Sai Gon đÁu t¡o sñ phong phú vÁ hình théc căn hÙ thành giá bán s½ giao đÙng të 2,5 t÷ l¡i 6 t÷ tùy tëng diÇn tích khác nhau mà bÝ b¿n bán s½ chênh lÇch theo diÇn tích như sau:</p><p>giá bán ĐÑi vÛi chung cư Eco Green Sai Gon có 1 PN VÛi diÇn tích të 54.6m2 – 58m2 s½ rơi vô kho£ng 2,5 t÷</p><p>giá bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư 2 PN Eco Green Sai Gon có diÇn tích 79.6m2 – 106.3m2 s½ rơi vô chëng 4 t÷ - 4,9 t÷</p><p>bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ 3 PN Eco Green Sai Gon sß hïu diÇn tích 121.7m2 – 145.4m2 chëng 6 t÷</p><p>bÝ b¿n bán ĐÑi vÛi căn hÙ chung cư Duplex và Penthousse Eco Green Sai Gon të 3-4P là Các căn hÙ t¡o sân vưÝn cà chung cư thông t§ng VÛi diÇn tích 150.9m2 – 167.6m2 s½ rơi vào chëng 8 t÷ và ĐÑi vÛi căn hÙ d¡ng thu hút 4 PN diÇn tích të 176.7m2 – 177.6m2 căn hÙ chung cư thông t§ng t§m 10 t÷.</p><p>Nhìn chung so sánh bÝ b¿n bán theo diÇn tích và nÙi th¥t cùng phong cách c¥u trúc Eco Green Sai Gon thì bÝ b¿n bán cũng đëng chênh lÇch quá nhïng, chính bßi th¿ Eco Green Sai Gon là mÙt điÁu kiÇn tÑi ưu đà Quý khách t¡o thà tranh thç giï b¯t n¿u quy¿t đËnh lña chÍn mua nhà ß khu này.</p><p><img src="https://kenhtinbatdongsan.com.vn/can-ho-eco-green-sai-gon-quan-7/wp-content/uploads/2018/07/can-ho-eco-green-sai-gon.jpg" alt="ban chung cu eco green"></img></p><p>Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 có nào đ·c biÇt?</p><p>Ti¿n đÙ thanh toán dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 r¥t linh ho¡t, lúc Quý khách đ·t cÍc t¡i ngày mß bán và lña chÍn mua căn hÙ dưÛi lúc t¡o thông tin chánh théc vÁ giá bán. SÑ tiÁn ti¿p theo "hách hàng t¡o thà đóng sau ngày kí thích hãp đÓng mua bán chính théc. sau đ¥y ti¿n đÙ s½ đưãc chia nhÏ theo sÑ l§n theo ti¿n đÙ xây dñng căn hÙ, Các căn hÙ chung cư đưãc Khách hàng đ·t mua s½ đưãc bàn giao chç, nghiÇm thu vô cuÑi năm 2020 và chánh théc nh­n chç vào quý I năm 2021.</p><p>dñ án dñ ki¿n s½ đưãc ra m¯t thË trưÝng đãt hai vào tháng 10 5 2019 và nay gian này nhà đ§u tư b¯t đ§u nh­n đ·t ch× dñ án cho công đo¡n mß bán thÝi kó 2. ra Quý khách hàng có kh£ năng chÍn lña mua trong sÑ giai đo¡n này đà giï ch× đưãc căn đ¹p. SÑ tiÁn giï nơi t¡o hoàn đ¿n.</p><p>Ai t¡o thà chÍn lña mua căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7?</p><p>dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 n±m t¡i m·t tiÁn đưÝng NguyÅn Văn Linh giao Tân Thu­n Tây, PhưÝng Tân Thu­n, Qu­n 7, TP bà Chí Minh, điÃm t¡o vË th¿ giao thông tuyÇt vÝi đơn gi£n g¯n k¿t VÛi Nhïng khu bên c¡nh, Đ·c biÇt Nhïng tiÇn ích vÁ y tiÅn giáo dåc cao c¥p ngay ß trung tâm Qu­n 7.</p><p>chính vì th¿ dñ án Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ r¥t thích hãp ĐÑi vÛi Nhïng ai yêu thích mÙt môi trưÝng hòa hãp ĐÑi vÛi tñ v­y nhưng cũng đëng tÍa l¡c t§m biÇt, quá xa trung tâm thành phÑ bßi do të dñ án Quý khách chÉ m¥t t§m 20 phút di chuyÃn xe là t¡o thà l¡i trung tâm Qu­n 1, thành đây đưãc xem là dñ án tuyÇt mù nh¥t đà cư dân chon sinh sÑng.</p><p><img src="http://bietthu-vinpearlnamhoian.com/wp-content/uploads/2018/05/can-ho-eco-green-sai-gon-huong-cong-vien-1024x576.jpg" alt="ban chung cu eco green"></img></p><p>Khách hàng là Nhïng c·p vã chÓng tr», tích lũy chëng mÙt t÷, thu nh­p hàng tháng cça hai vã chÓng kho£ng 40 triÇu là t¡o thà chÍn mÙt căn hÙ Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 nh±m an cư.</p><p>hơn đây là Các thông tin vÁ Eco Green Sài Gòn đưãc chuyên gia BDS SaleRe"l biên t­p. Hy vÍng Các thông tin mà SaleReal Team cung c¥p s½ Làm nghi trên cho Khách hàng trong viÇc tìm ki¿m chÍn căn hÙ mơ ưÛc cho c£ nhà Quý khách hàng.</p><p>nay gian mß bán và đËa điÃm mß bán chung cư Eco Green Sài Gòn Qu­n 7 s½ đưãc SaleReal c­p nh­t cå kh£ năng đ¿n Quý khách hàng trong sÑ bài vi¿t chính khi t¡o thông tin chính xác të chç đ§u tư.</p>"