Pragmata Institute

trace intermediary member

Pragmata is certified by Trace

 

Chúng ta đã nghe về chung cu Sunshine River City SaleReal nhưng đã hiểu

Chúng ta đã nghe về chung cu Sunshine River City SaleReal nhưng đã hiểu

Đưãc gì lúc đ§u tư vô dñ án chung cư Qu­n 7?

dñ án Sunshine River City có đưãc thå chào đón nÓng nhiÇt cça Khách hàng khi sß hïu nhïng lãi th¿ NÕi trÙi mà ai ai cũng muÑn chú trÍng Sơ lưãc.

v­y, Nhïng ưu điÃm đó là gì? Bài vi¿t này, công ty SaleReal s½ tr£ lÝi câu hÏi đó Khi¿n Quý khách n¯m thêm thông tin vÁ dñ án căn hÙ Qu­n 7. Quý khách hàng quan tâm và muÑn am hiÃu sâu vÁ dñ án thì không nên bÏ qua bài vi¿t này.

Đưãc nào khi đ§u tư vào dñ án căn hÙ Qu­n 7?

dñ án Sunshine Group đưãc thâu tóm VÛi khu đ¥t đ¯t đÏ të chç đ§u tư Sunshine VÛi quy mô hoàn h£o là 11.2 hecta, căn hÙ Qu­n 7 n±m n±m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

May m¯n ß đây đ¥y là vË trí này đưãc giÛi BDS nh­n xét r¥t cao khi dñ án Sunshine Group thuÙc phía Nam Sài Gòn, khu t¡o nÁn kinh t¿ xây nhanh nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, chánh bßi nhân tÑ này mà chính sách Cơ sß h¡ t§ng giao thông t¡i đây cũng đưãc c£i t¥t càng cách rõ rÇt, điÃn hình chç nưÛc đã phê duyÇt các chánh sách triÃn khai dñ án giao thông t¡i mÙt vài khu vñc như:

- Чu tư vào dñ án xây c§u Thç Thiêm 4 nÑi të khu đô thË Thç Thiêm l¡i trung tâm hành chánh Qu­n 7, dñ án này có méc đ§u tư lên đ¿n 5.200 t÷ đÓng và dñ ki¿n s½ hoàn thành vô 5 2021, tương lai khi dñ án giao thông này đã đưa vô ho¡t đÙng s½ gi£i quy¿t các v¥n đÁ giao thông cça Qu­n 2 và khu vñc Nam, góp ph§n thêm vô viÇc xây nÁn tài chính cho thành phÑ.

- phía c¡nh đ¥y, dñ án c§u Bình Khánh đưãc đ§u tư vào 5.300 t÷ đÓng cũng đang đưãc thi công g¥p rút, dñ án nÑi 2 huyÇn nhà Bè và nên GiÝ s½ đóng góp bi¿n đÕi trñc ti¿p l¡i nÁn du lËch, h¥p d«n đ§u tư và phát triÃn tài chính, văn hóa và xã hÙi cça huyÇn nhà Bè, huyÇn ph£i GiÝ nh¯c riêng và TP HÓ Chí Minh nói chung. ĐÓng thÝi, vëa làm gia tăng giá trË b¥t đÙng s£n ß khu vñc khu vñc ven.

- xây dñng nút giao h§m chui và c§u vưãt NguyÅn Hïu ThÍ - NguyÅn Văn Linh VÛi tÕ kho£n phí 2.620 t÷ đÓng, dưÛi lúc dñ án này hoàn nên cũng chính là thÝi điÃm mà dñ án Sunshine River City đã đưãc bàn giao. vàng ch¯n, đây là Các nhân tÑ héa h¹n tác đÙng vào trË giá cça dñ án căn hÙ Qu­n 7 trong thÝi gian s¯p l¡i.

Ch¥t Lưãng cuÙc sÑng ß dñ án Sunshine Group

không Các nh¥n m¡nh đ§u tư vô càng m¡ng lưÛi m£ng non đem l¡i không gian sinh sÑng đ³ng c¥p. Ngoài nên, chç đ§u tư Sunshine còn m¡nh d¡n đút tiÁn vào trang thi¿t bË nÙi th¥t VÛi mô hình " dát ch¯c " mÙt vài kho£n ti¿t, tÑ ch¥t này ghi d¥u sñ quyÁn quý, cao sang cho Nhïng chç nhà thuÙc t§ng lÛp thưãng lưu.

c¥u trúc căn hÙ Qu­n 7 theo lÑi Châu Âu cÕ điÃn nhưng v«n giï đưãc nét sang trÍng và đëng kém ph§n tiên ti¿n, nh¹ nhàng ĐÑi vÛi hai tone màu nhà đ¡o là nâu, vàng, nhiÁu chi ti¿t đưãc dát ch¯c. toàn bÙ mÍi ngóc ngách trong ngôi nhà đÁu đưãc trang trí s¯c s£o, điêu kh¯c tinh t¿.

đi đôi VÛi ch¥t .SÑ đÝi sÑng VÛi nÙi th¥t đưãc dát vàng thì v¥n đÁ áp dång công nghÇ 4.0 vào trong sÑ dñ án này cũng đưãc chú trÍng lÛn, tính lñc này hoàn toàn đưãc ưa chuÙng vì nó thu­n lãi cho ngưÝi dân trong công viÇc hàng ngày, cå kh£ năng chÉ nên thao tác éng dång điÇn tho¡i là t¥t c£ v¥n đÁ cung c¥p thi¿t trong đÝi sÑng t¡o kh£ năng nhân tÑ khiÃn të xa nhanh chóng. gi£m thiÃu công v¥n đÁ hàng ngày cho gia chç có thêm nay gian r£nh r×i và nghÉ dưáng.

Song song đó, khi sinh sÑng ß dñ án Sunshine River City Qu­n 7, Quý khách còn đưãc t­n hưßng đÝi sinh sÑng cao c¥p trên khi chç đ§u tư đã dày công thi¿t k¿ hàng lo¡t tiÇn nghi đà cung phång cho dân cư càng cuÙc sÑng trÍn v¹n të ăn uÑng, mua s¯m, vui chơi, nghÉ dưáng, thư thái dưÛi Nhïng lúc trß vÁ nhà.

có kh£ năng kà tÛi mÙt sÑ cơ sß v­t ch¥t như đ§u tư m¡nh tay vào m¡ng lưÛi bà bơi t¡o diÇn tích të 4.000 m2 ĐÑi vÛi c¥u trúc cñc kó đ³ng c¥p, đem tÛi cho b¡n Nhïng giây phút tuyÇt vÝi lúc chÍn lña bà bơi này đà thư giãn.

chu×i cây viên cây xanh đưãc trÓng kh¯p điÃm t¡i căn hÙ Qu­n 7 s½ Làm cân b±ng nhiÇt đÙ giïa t§m n¯ng oi béc ngoài thành phÑ. ĐưÝng hoa đi bÙ đưãc đ§u tư bài b£n VÛi chiÁu dài g§n 280m, rÙng 1,8 và chç đ§u tư còn sí dång kính cưÝng lñc 2 bên VÛi đÙ cao chëng 1,4 m đà b£o vÇ sñ yên ninh cho ngưÝi dân. Song song đó, vëa k¿t c¥u hoa lá và đÓ t¡o nưÛc đà mang l¡i điÁu kiÇn màu s¯c và còn đóng góp thoáng đãng cho toàn bÙ dñ Sunshine River City Dao Tri SaleReal án.

Th­m chí, chç đ§u tư Sunshine còn cho c¥u trúc nhïng tiÇn ích khác như khu vui chơi, gi£i trí, ăn uÑng, mua s¯m, hÍc t­p,... trên m·t b±ng trong sÑ chç cho mÍi dân cư trong tương lai.

Chia s» trên đây là Nhïng nguyên do phù hãp mà đÙi ngũ SaleReal vëa l¡ tích lũy cũng như nh­n đËnh rõ ràng cho Khách hàng có thêm góc nhìn sâu s¯c trên vÁ căn hÙ chung cư Qu­n 7. trông ch¯n dưÛi bài vi¿t này, Khách hàng s½ tìm đưãc cho c£ nhà mình càng " ngôi nhà " hoàn mù.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""