Pragmata Institute

trace intermediary member

Pragmata is certified by Trace

 

Cách để bán FLC Group với thành quả cao nhất

Cách để bán FLC Group với thành quả cao nhất

tiÇn nghi dñ án Eco Charm Đà Nµng t¡o gì h¥p d«n?

Đưãc đ§u tư và xây vì t­p đoàn FLC nÕi ti¿ng, dñ án Eco Charm Đà Nµng hiÇn đang chéa đñng quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha, to¡ l¡c trên đËa ph­n Liên ChiÃu, bên Tây B¯c thành phÑ Đà Nµng. không chÉ sß hïu vË th¿ đ¯c đËa, dñ án Eco Charm còn đưãc bi¿t l¡i là khu vñc đô thË có chu×i tiÇn ích đ·c biÇt NÕi b­t.

th¿ cơ sß v­t ch¥t dñ án Eco Charm Đà Nµng gÓm Các gì? có nên chÍn lña nơi đây là nơi sinh sÑng nghÉ dưáng? Xung quanh dñ án FLC Eco Charm t¡o tiÇn nghi nào không? Là 1 sÑ câu hÏi đang đưãc đông đ£o Các Quý khách hàng chú ý th¯c m¯c vÁ dñ án.

ĐÑi vÛi bài vi¿t này, Các chuyên gia PiRealtor Team s½ chia s» cå kh£ năng vÁ Nhïng tin téc tiÇn nghi đưãc Xem xét TÕng quan kù lưáng vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng, Các Quý khách đang có đòi hÏi đ§u tư rót vÑn ho·c quan tâm tÛi dñ án này đëng thành bÏ qua.

tiÇn nghi dñ án Eco Charm Đà Nµng t¡o nào h¥p d«n?

FLC Eco Charm Đà Nµng là dñ án đưãc thñc hiÇn theo phong cách phéc hãp các hình théc vui chơi gi£i trí nghÉ dưáng và chç t¡i mang tÛi sñ t­n hưßng ĐÑi vÛi nhiÁu lo¡i hình cơ sß v­t ch¥t khác nhau, đà đáp éng phong phú Các đòi hÏi cça du khách.

dñ án có trên 67% diÇn tích dành cho v¥n đÁ thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc cơ sß v­t ch¥t t¡i dñ án, trong đ¥y, Vưãt b­c đ¥y chính là khu sân golf ĐÑi vÛi c¥u trúc vô cùng khác biÇt đưãc thñc hiÇn theo tiêu chu©n quÑc t¿. Đây cũng chánh là biÃu tưãng cça dñ án Eco Charm VÛi các th£m cÏ xanh mưãt tñ th¿.

Ti¿p l¡i đó chánh là v¥n đÁ thi¿t k¿ H¡ t§ng giao thông nÙi khu vñc ĐÑi vÛi quy mô lên đ¿n 13.9ha, hiÇn hïu là Các cung đưÝng rÙng m¡nh, t¡o sñ liên k¿t ch·t ch½ và khoa hÍc Làm Quý khách hàng có kh£ năng đơn gi£n trong v¥n đÁ đi cũng như g¯n k¿t tÛi Các cung đưÝng xung quanh 1 t§m đơn gi£n.

Các h¡ng måc tiÇn ích đáp éng cho nhu c§u nghÉ dưáng s½ bao gÓm: bãi t¯m Sơn Thçy, an Bàng, cái dñ án cái 200 mét, đơn gi£n cho Nhïng ho¡t đÙng gi£i trí VÛi nhiÁu bÙ môn dưÛi nưÛc đ·c biÇt.

Sôi đÙng nh¥t đ¥y chính là khu vñc kinh doanh VÛi Nhïng khu mua s¯m đưãc c¥u trúc theo chu©n năm sao, là điÃm HÙi tå cça hàng trăm Nhïng m·t hàng l¡i të nhiÁu thương hiÇu khác nhau, t¡o kh£ năng đáp éng kËp t¡i Các nhu c§u mua s¯m cça Quý khách. Kèm theo đó chính là Nhïng khu chç hàng, khu vñc ©m thñc, cía hàng cà phê,…

d¥u nh¥n ß biÇt thñ Eco Charm đó chính là c¥u trúc cça công viên chç đÁ Văn hóa vun, đây chánh là Dòng s£n ph©m đÙc đáo nh¥t, l§n TrưÛc tiên t¡o m·t ß ViÇt Nam ĐÑi vÛi quy mô 2.4 ha. Quý khách hàng t¡o thà check in ĐÑi vÛi Nhïng thi¿t k¿ đÙc đáo t¡i đây.

Và còn có cung đưÝng điêu kh¯c Vưãt b­c đưãc ch¡m trÕ Nhïng béc tranh văn hoá ngưÝi ViÇt, đưÝng hoa phưãng, và Các khu vñc BBQ ngoài trÝi, Các vưÝn hoa, vưÝn sinh thái,… là Nhïng nơi l¡i tuyÇt mù nh¥t.

khu Clubhouse hiÇn hïu VÛi bà bơi tiên ti¿n, đưãc thñc hiÇn đ§y th©m mù và đ³ng c¥p, khu vñc thà dåc thà thao tÕ phù hãp cùng vÛi Nhïng nhà hàng Á – u nÕi ti¿ng,… và khu vñc chèo thuyÁn Kayak, hÓ câu cá nhân xây cũng chính là Các ch× tÛi thu hút dành Các Quý khách hàng ưa thích thå năng đÙng và t­n hưßng.

Và đëng thà thi¿u trong sÑ Nhïng thi¿t k¿ cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc đ¥y chánh là khu Kid Zone, là nơi dành tr» em, ĐÑi vÛi phong phú Nhïng bÙ môn gi£i trí đ­m ch¥t nhân văn mà Các con tr» t¡o thà t¡o Nhïng phút giây thiên vì thư thái khi áp dång kó nghÉ cça mình cùng vÛi gia đình.

toàn bÙ Các cơ sß v­t ch¥t mà chç đ§u tư FLC Group áp dång đã gây nên 1 hÇ sinh thái hoàn chÉnh, t¡o kh£ năng phåc vå phong phú Nhïng đòi hÏi vui chơi gi£i trí nghÉ ngơi cça Nhïng Quý khách, là nơi l¡i mà Khách hàng đëng nên bÏ lá.

mÙt sÑ tiÇn ích xung quanh dñ án Eco Charm Đà Nµng

Ngoài Nhïng cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc đưãc t­p đoàn FLC chú trÍng áp dång thì xung quanh biÇt thñ Eco Charm còn t¡o nhiÁu mô hình tiÇn ích khác nïa, mà Quý khách hàng có kh£ năng thëa hưßng lúc tÛi đây nghÉ dưáng.

Tiêu biÃu đ¥y chánh là Các khu chç hàng, resort, Nhïng bãi biÃn đ¹p. Các bÇnh viÇn,… mà Quý khách hàng chÉ m¥t cách 5-20 phút là có kh£ năng ti¿p c­n. Kèm theo đó ĐÑi vÛi Nhïng cung đưÝng giao thông huy¿t m¡ch và thå xây phong phú Nhïng hình théc phương tiÇn giao thông, Giúp Khách hàng có kh£ năng dÅ dàng di chuyÃn tÛi sân bay, chç ga, trung tâm hành chánh thành phÑ,… 1 t§m thu­n lãi và h¿t séc thu­n lãi.

sñ phÑi phù hãp giïa Nhïng tiÇn ích nÙi – ngo¡i khu vñc dñ án FLC Eco Charm t¡o kh£ năng phåc vå r¥t các nhu c§u cça Các Quý khách. phía c¡nh đ¥y, điÃm đây sau này còn trß thành khu đô thË tiêu biÃu đ¡i diÇn cho Các dñ án du lËch biÃn phía Tây B¯c thành phÑ Đà Nµng, đem các tÑ ch¥t kh£ năng xây dñng, thú vË Các Quý khách hàng đ§u tư đáng kÃ.

hơn đây là bài vi¿t tÕ phù hãp vÁ đ¥t nÁn Eco Charm do Các chuyên gia PiRealtor Team áp dång, Khách hàng đang chú ý tÛi dñ án mÛi này có kh£ năng ti¿p tåc tham kh£o thêm Nhïng bài vi¿t nh­n đËnh khác cça chúng tôi ß đây nh±m t¡o phong phú Nhïng dat nen Eco Charm PiRealtor góc nhìn vÁ dñ án, thu­n tiÇn tìm ki¿m mÙt điÃm nghÉ ngơi ho·c rót vÑn đ§u tư hãp.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""