Pragmata Institute

trace intermediary member

Pragmata is certified by Trace

 

5 Điều về Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal thu hút nhà đầu tư bất động sản

5 Điều về Sunshine Diamond River quan 7 SaleReal thu hút nhà đầu tư bất động sản

đánh giá Khám phá dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

dưÛi ngày ra m¯t sàn b¥t đÙng s£n khu Nam, dñ án Sunshine Diamond River có đưãc thå chú ý và tìm ki¿m të phía Quý khách hàng trên kh¯p Nhïng trang m¡ng xã hÙi. v­y, đó là Các thông tin gì? MÝi Quý khách hàng theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Đánh giá và nh­n xét chuyên sâu vÁ Nhïng lãi th¿ mà chung cư Sunshine Diamond River đang ©n chéa đưãc.

Vài nét dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

VÛi tình hình phát triÃn tÑc đÙ cça nÁn tài chánh đi cùng đ¥y là cuÙc sÑng cça con ngưÝi cũng nhu c§u khá m¡nh. n¯m thóp đưãc đòi hÏi đó, chç đ§u tư Sunshine Group đã mua đưãc quù đ¥t hi¿m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. chung cư Qu­n 7 có diÇn tích toàn khu vñc là 112.585 m2 đưãc đ§u tư áp dång vì t­p đoàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River t¡o t¥t c£ 3.125 Dòng s£n ph©m đem tÛi cho thË trưÝng b¥t đÙng s£n, trong sÑ đó t¡o Các S£n ph©m chánh như căn hÙ cao c¥p, thương m¡i, DËch Vå,Văn Phòng, Shophouse, Officetel đưãc phân chia và s¯p x¿p đÓng đÁu trên 12 block cao t§m 15 - 27 t§ng. Tuy th¿, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 có không gian an cư khá thoáng mát lúc chç đ§u tư Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t đÙ xây dñng.

CÙng VÛi ưu th¿ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và r¡ch Bà BưÛm nên môi trưÝng sÑng dÅ chËu trên g¥p bÙi, cũng như t­n dång VÛi diÇn tích m·t nưÛc và đËnh vË đưãc luÓng gió mát thÕi vô, Các chung cư thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ đưãc thi¿t k¿ theo lÑi view giáp sông đ¯c đËa, Khi¿n mang l¡i khí h­u thông thoáng cho t¥t c£ chç nhân sß hïu.

Đưãc ti¿n hành thi công thÝi kó 1 vô Quý 1/2019 l¡i thÝi kó này, dñ án Sunshine Group v«n đang đưãc triÃn khai lÛn m¡nh dưÛi sñ chÉ đ¡o cça phéc th§u xây an Phong cùng vÛi đơn vË giám sát nÕi ti¿ng Apave l¡i të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça duankhunam vÁ thông tin quy mô cça dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ Vài nét đ¿n Quý khách hàng thông tin vÁ đơn vË chính thñc hiÇn dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group

Sunshine Group là thương hiÇu mÛi nh¥t t¡o trå sß chính t¡i miÁn B¯c, cå thà t¡i thç đô Hà NÙi. đ¿n VÛi thË trưÝng BDS ViÇt Nam vô 5 2016 vëa qua, tuy chưa có nào nh±m gây đÙng năng cho thå b¯t đ§u cça mình. Nhưng chÉ VÛi 1 5 ho¡t đÙng, b±ng VÛi đôi chân thiên tin cça mình, thương hiÇu Sunshine Group đã mau l¹ xây ti¿ng vang lÛn đ¿n Khách hàng ngay sau lúc tung thành Các dñ án ß trung tâm thành phÑ Hà NÙi như Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... mÍi Các S£n ph©m cça ông luôn xây điÃm sáng cho Quý khách hàng vì phong cách k¿t c¥u đ·c biÇt đÙc đáo, ki¿n gây trong tëng h¡ng måc và kho£n ti¿t nhÏ.

hơn nïa, ông còn bÏ nên sÑ tiÁn r¥t lÛn nh±m thu đ¿n Các khu đ¥t nÙi b­t trên toàn bÙ miÁn tÕ quÑc ngoài Các Dòng s£n ph©m đÙc quyÁn ß miÁn B¯c tÛi Nha Trang, và mÛi đây Nh¥t là ti¿n tÛi thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi 2 dñ án mÛi nh¥t đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (đang đÁ c­p), cùng thÝi kó mÛi đây nh¥t đ¥y là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Nhïng minh chéng mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p đưãc thì VÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, ch¯c ch¯n, toàn bÙ thå đãi héa h¹n cça Khách hàng s½ nh­n l¡i k¿t qu£ xéng danh të sñ uy tín cça chç đ§u tư Sunshine Group.

thi¿t k¿ nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

L¥y nÁn t£ng thành công të Nhïng đéa con đã áp dång trưÛc đ¥y, t­p đoàn Sunshine Group ti¿p tåc chÍn lÑi k¿t c¥u Châu u cao c¥p và lËch lãm áp dång cho đéa con tinh th§n mÛi cça mình, lo¡i hình này t¡o cho ngưÝi nhìn thå c£m nh­n vÁ càng căn hÙ chung cư h¡ng sang đem cách hoàng gia tân cÕ điÃn. Tuy v­y, chung cư Qu­n 7 l¥y đưãc d¥u ¥n bßi vì Nhïng chi ti¿t nÙi th¥t đÁu đưãc dát vàng xây sñ quyÁn quý và cao sang ché không bË chìm vì phong cách cÕ điÃn nay xưa.

toàn bÙ trang thi¿t bË nÙi th¥t đưãc bàn giao đ§y đç VÛi Nhïng v­t liÇu h¡ng sang đưãc nh­p kh£o të Nhïng nÙi th¥t ngo¡i nh­p l¡i të Các nưÛc Châu u, cå thà ĐÑi vÛi danh ti¿ng đem tên ohler và Eurowindow đang r¥t nóng trên thË trưÝng hiÇn t¡i, cùng đ¥y là sàn g× nh­p kh©u, đèn chùm, đèn tưÝng, đ§y đç Nhïng thi¿t bË b¿p, điÁu hòa âm tr§n Multi hiÇn đ¡i.

đ·c biÇt, t­p đoàn Sunshine Group đã không ng¡i tài chánh đà bÏ nên sÑ tiÁn nhiÁu hơn đà đ§u tư lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të đ§u l¡i chân toàn bÙ căn hÙ chung cư Qu­n 7, lo¡i kính đ¯t tiÁn này đem đ¿n ích lãi b£o vÇ tia đÙc h¡i truyÁn vô căn hÙ và https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ vëa tôn lên sñ sang trÍng, cao c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi là bài vi¿t đưãc chuyên gia duankhunam chia s» vÁ Nhïng thông tin cça chung cư Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Nhïng viÇc liên quan khác thì Quý khách hàng chÉ c§n gÍi điÇn trñc ti¿p l¡i SaleReal s½ đưãc tư v¥n nhiÇt tình và chi ti¿t hơn.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""