Pragmata Institute

trace intermediary member

Pragmata is certified by Trace

 

tại sao VNREP Team thu hút nhà đầu tư

tại sao VNREP Team thu hút nhà đầu tư

Vài nét đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

Sun Group vëa l¡ tung ra Dòng s£n ph©m l¡ ß đưÝng 975, trung tâm thË tr¥n an ThÛi VÛi dñ án mang tên Sun Grand Phú QuÑc. HiÇn nhà phÑ Phú QuÑc đang đưãc trân trÍng r¥t nhiÁu tÑ ch¥t quan tâm GiÛi thiÇu të bên Khách hàng.

Chia s» të chuyên gia VNRep ß bài vi¿t này, chúng tôi s½ l§n lưãt c­p nh­t Nhïng thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc Giúp Quý khách hàng n¯m thêm các giá trË hïu ích cũng như thu­n lãi hơn trong sÑ viÇc lña chÍn Dòng s£n ph©m đ§u tư thích hãp.

Sun Grand City

TÕng quan đ§y đç thông tin vÁ dñ án Sun Grand Phú QuÑc

villa Phú QuÑc có diÇn tích ninh khu là 35 ha, hiÇn diÇn t¡i đây chëng 862 S£n ph©m đ§u tư và hàng chåc cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc đ³ng c¥p, t¡i gian dñ ki¿n bàn giao vào Quý 2/2020, dưÛi a href="https://vnrep.com/sun-grand-city-nam-phu-quoc/" /><strong><em>VNREP</strong></em></a> t¡i gian này thì mÍi phân khu s½ đưãc đưa vô ho¡t đÙng hoàn hiÇn.</p><p>có 2 mô hình đ§u tư chánh đưãc l¯p đ·t ß đây VÛi diÇn tích và SÑ lưãng S£n ph©m như sau:</p><p>- nhà phÑ thương m¡i Sun Grand City Nam Phú QuÑc có 439 S£n ph©m VÛi diÇn tích dao đÙng cái 105 - 165 m2 ĐÑi vÛi chiÁu cao năm t§ng.</p><p>- Và nhà phÑ liÁn kÁ bao gÓm 423 căn ĐÑi vÛi diÇn tích 108 - 176 m2 VÛi chiÁu cao 5 t§ng.</p><p>Qua thÑng kê đ¥y thì t¡o thà bi¿t rõ hơn vÁ phéc Dòng s£n ph©m t¡o m·t ß villa biÃn Sun Group t§m t§m 862 Dòng s£n ph©m h×n hãp nhà phÑ liên k¿ và nhà phÑ kinh doanh, ĐÑi vÛi diÇn tích l¯p phong phú cùng méc bÝ b¿n bán dao đÙng të 6 - 12 t÷ đÓng mà Các Quý khách hàng có thà vui v» chÍn lña cho mình mÙt kênh đ§u tư phù hãp ĐÑi vÛi không gian tài chính cça mình.</p><p><img src="https://haiphathome.vn/wp-content/uploads/2019/06/vi-tri-du-an-sun-grand-city-an-thoi.jpg" alt="Sun Grand City Nam Phu Quoc"></img></p><p>trong sÑ giai đo¡n này thì dñ án hiÇn đang đưãc triÃn khai lÛn m¡nh të Nhïng đơn vË nÕi ti¿ng như TONKIN, FI"ST GREEN, EGO và ADC. Đây đÁu là Nhïng tên tuÕi có ti¿ng hơn th¿ giÛi vÁ viÇc ki¿n t¡o c£nh quan và c¥u trúc th¯ng lãi nhiÁu dñ án, tÛi VÛi Sun Grand Phú QuÑc, hÍ mong muÑn mang đ¿n cho con ngưÝi cuÙc sÑng sinh sÑng hòa hãp ĐÑi vÛi thiên v­y b±ng v¥n đÁ đưa cây cÑi và k¿t c¥u không gian chào ß căn phòng t¡o thå tho£i mái cho Quý khách hàng nh¯c c£ lúc t¡i ß căn phòng.</p><p>dñ án Sun Grand Phú QuÑc đưãc k¿ thëa cách c¥u trúc tinh túy vÁ Nhïng căn nhà phÑ cça đàn anh Sun Premier Village H¡ Long Bay Resort, villa và nhà phÑ khu đô thË Sun Grand City Nam Phú QuÑc Sun Group là hình m«u chç ß lý tưßng cça tương lai cho cư dân vùng biÃn đ£o VÛi chç đÁ ĐËa Trung H£i đ³ng c¥p, tÉ m©n, đ­m ch¥t biÃn. chç phÑ Sun Grand Phú QuÑc vàng r±ng s½ là ch× an cư lý tưßng cho Quý khách hàng t¡i biÃn đ£o trong nay gian s¯p l¡i.</p><p>biÇt thñ biÃn Sun Group là dñ án khu vñc đô thË kiÃu m«u TrưÛc h¿t xu¥t hiÇn ß Đ£o NgÍc, đây cũng là S£n ph©m TrưÛc h¿t t¡o hình théc ©n chéa đ¥t lâu dài và duy nh¥t ß Phú QuÑc, trong sÑ dñ án triÃn khai thì nhà đ§u tư còn r¥t chú ý l¡i v¥n đÁ khai thác và phát triÃn Nhïng h¡ng måc cơ sß v­t ch¥t sao cho thÏa mãn triÇt đà Các đòi hÏi thi¿t y¿u cça dân cư.</p><p><img src="https://banggiachudautu.vn/wp-content/uploads/2019/06/Sun-Grand-City-Nam-Phu-Quoc-1.jpg" alt="Sun Grand City"></img></p><p>- tiÇn ích săn sóc và khám bÇnh ß dñ án Phú QuÑc đưãc phát triÃn theo hình théc tiêu chu©n quÑc t¿ ĐÑi vÛi đ§y đç máy móc khám và chïa bÇnh, đây s½ là bÇnh viÇn tiên ti¿n nh¥t Phú QuÑc trong thÝi điÃm này.</p><p>- Trung tâm thương m¡i đưãc bày bán ĐÑi vÛi hàng trăm m·t hàng nay trang mua s¯m hiÇn đ¡i nh¥t, đáp éng cho Các Quý khách hàng đang t¡o đòi hÏi mua s¯m mà đëng c§n tÑn "ông séc di chuyÃn nên ngoài tìm ki¿m.</p><p>- m¡ng lưÛi giáo dåc cho con em cça b¡n cũng đưãc đáp éng mau l¹ ĐÑi vÛi khu trưÝng hÍc m§m non, nhà tr», c¥p 1, cung c¥p 2, cung c¥p 3.</p><p>- m¡ng lưÛi giao thông đưÝng nÙi bÙ đưãc xây dñng rÙng rãi, bãi đ­u xe mát m», có thå giám sát bßi hÇ thÑng camera hiÇn đ¡i cùng sñ kiÃm tra nghiêm ng·t cça nhân viên b£o vÇ.</p><p>- Cũng như là v¥n đÁ yên ninh nÙi khu cũng đưãc si¿t ch·t.</p><p><img src="https://titangroup.vn/wp-content/uploads/khu-do-thi-sun-grand-city-an-thoi-nam-phu-quoc-anh-3d-02.jpg" alt="Sun Grand City Phu Quoc"></img></p><p>Ngoài Nhïng cơ sß v­t ch¥t tÛi të Sun Grand Phú QuÑc Giúp đáp éng mau nh¥t cho Quý khách lúc đëng có "hÝi gian r£nh r×i, TrưÝng hãp nhàm chán thì Quý khách cũng có kh£ năng sí dång tiÇn ích ngo¡i khu ĐÑi vÛi mái hãp tiÇn nghi mua s¯m, khu vñc vui chơi gi£i trí Central Village cça Sun Group ĐËa Trung H£i, tÕ hãp gi£i trí Sun World Hòn Thơm cũng như Các dñ án Sun Group ß Nam Phú QuÑc chÉ ĐÑi vÛi vài phút di chuyÃn bÙ mà thôi.

Th­m chí, Quý khách hàng còn giï b¯t r¥t nhiÁu ch× gi£i trí đ³ng c¥p t¡i Phú QuÑc mà Nhïng du khách thưÝng hay bi¿t tÛi khi du lËch ß đây đó chính là Bãi Kem, Bãi TrưÝng, Bãi Sao, thË tr¥n Dương Đông, sân bay quÑc tiÅn Phú QuÑc, và dÍc theo tuy¿n đưÝng 975 là Các khu vñc resort nÕi ti¿ng như Premier Village Phú QuÑc Resort, JW Marriott Phú QuÑc Emerald Bay, Premier Residences Phú QuÑc Resort,..

Ngoài Nhïng thông tin vëa đưãc VNRep chia s» hơn đây thì n¿u như Quý khách muÑn bi¿t thêm nhiÁu viÇc liên thà khác vÁ chç phÑ Sun Grand City Nam Phú QuÑc thì hãy liên hÇ trñc ti¿p đ¿n công ty b¥t đÙng s£n VNRep s½ đưãc gi£i đáp và tư v¥n cå kh£ năng.